Våra Tjänster

Service bild 1

Revision

Vi genomför en opartisk och självständig genomlysning av företagets redovisning, processer och förvaltning. Revisionen utgör en kvalitetsstämpel avseende riktigheten i företagets räkenskaper och avrapportering.

I revisionen bedömer vi även huruvida styrelse och VD har skött sina åtaganden gentemot bolaget och dess ägare.

Service bild 2

Bokslut

Vi biträder våra kunder med upprättande av årsbokslut och avstämningar. Vi hjälper även till med upprättande och kvalitetssäkring av årsredovisning och koncernredovisning.

Vi levererar en modern och digital produkt och använder webbaserade program för maximal flexibilitet och tillgänglighet.

Service bild 3

Bokföring

 • Löpande bokföring av företagets samtliga affärshändelser
 • Hantering av leverantörsfakturor och attestflöde
 • Fakturering, inbetalningar och påminnelsehantering
 • Löneadministration, inklusive semesterberäkning, deklaration av skatter och avgifter mm
 • Momsredovisning
 • Månadsavstämningar och ekonomisk rapportering

Vi jobbar digitalt och webbaserat för att erbjuda maximal flexibilitet och tillgänglighet.

Service bild 4

Skattekonsultationer

Vi hjälper er att hantera såväl företagets som ägarnas skattefrågor, vilket bl a omfattar:

 • Upprättande och kvalitetssäkring av företagets inkomstdeklaration
 • Inkomstdeklaration för företagets ägare
 • Skatteplanering och skatteoptimering för såväl företaget som dess ägare
 • Skattefrågor i anslutning till omstrukturering, generationsskifte och ägarskifte
 • Övriga skatterelaterade konsultationer
Service bild 5

Uppstart & avslut

Vi hjälper er genom företagets samtliga faser. Våra tjänster omfattar allt från bolagsbildning, uppstart av verksamhet, anskaffning av lagerbolag och omstruktureringsfrågor till avslut i form av försäljning, generationsskifte eller likvidation.

Service bild 6

Övrig rådgivning

Vi erbjuder en mängd övriga tjänster inom ekonomi såsom budgetering, kalkylering, finansieringsfrågor, omstrukturering och övriga ekonomiska konsultationer mm.

Kreera web&design Logo